مانیتوریگ کنترل ارتفاع مخازن با استفاده از ترانسمیتر های فشار قلمی: