میترینگ ولو Metering Valve

میترینگ ولو Metering valves- شیرهای کنترل دبی جریان

این گونه شیرها جهت تأمین کنترلی پایدار و دقیق بر میزان دبی جریان عبوری در کاربردهای تحلیلی، ابزاردقیقی و تحقیقاتی استفاده می‌شوند.

شیرهای کنترل دبی اصولاً برای جریان‌های کوچک مناسب هستند و از این‌رو دارای اتصال دنده می‌باشند.
برخی از موارد کاربردی این شیرها عبارتند از:
• اندازه‌گیری مایعات و گازها در تجهیزات تحلیلی
• نمونه‌گیری در آزمایشگاه‌ها و صنایع دارویی
• فلومترها و گیج‌ها
شیرهای کنترل دبی جریان گزینه‌های مناسبی برای بستن کامل جریان نیستند و بایستی از یک شیر قطع و وصلی در کنار آنها استفاده کرد.
انواع شیرهایی که بدین منظور استفاده می‌شوند شیرهای نیدل و پکیج شیر نیدل- یکطرفه است.
شکل شماتیک انواع شیرهای کنترل دبی را نشان می‌دهد.

حالت اول( شیر سمت چپ شکل ) را شیرهای میترینگ می‌نامند.
حالت دوم( شیر سمت راست شکل ) را شیرهای کنترل جریان می‌نامند.
شیرهای نشان داده شده در شکل از نوع directionalهستند.( دارای جهت نصب هستند.)
امروزه مترینگ ولوهایی از نوع bidirectional ( قابل نصب در هر دو جهت) نیز وارد بازار شده‌اند.
میترینگ ولوها را معمولاً در سیستم‌های هیدرولیکی جهت کنترل سرعت موتورهای هیدرولیکی به کار می‌برند.
شکل شماتیک مکانیزم کنترل سرعت یک کانوایر را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل ملاحظه می‌گردد با تغییر دبی ورودی به موتور هیدرولیکی سرعت حرکت کانوایر تغییر می‌کند و این کنترل با استفاده از یک میترینگ ولو صورت می‌پذیرد.
با افزایش جریان عبوری از میترینگ ولو سرعت حرکت کانوایر افزایش می‌یابد و بالعکس.
غالباً در اکثر کاربردهای هیدرولیکی شیرهای کنترل جریان از حالت دوم( ترکیب نیدل ولو و چک ولو به صورت موازی- حالت سمت راست شکل ) استفاده می‌شود.
شکل 3 نمونه‌ای از این کاربرد را نشان می‌دهد. مکانیزم نشان داده شده در این شکل جهت برش قطعه زرد رنگ طراحی شده است.


پس از برش قطعه زرد رنگ جهت برگشت روغن به مخزن از مسیر شیر کنترل جریان، بخش عمده جریان از شیر یکطرفه عبور کرده و سرعت خالی شدن سیلندر روغن را افزایش می‌دهد.
 
شیرهای میترینگ در هر دو مدل Angle و Straight تولید می‌شوند

دسته‌های مختلفی جهت تنظیم دبی عبوری از شیرهای میترینگ موجود است.
با توجه به مورد استفاده نوع انتخابی می‌تواند متفاوت باشد.

Leave a comment