فلومتر کوریولیس

اصول عملیاتی فلومتر

جرم یک جسم بر روی زمین با وزن آن جسم تعیین می شود . جرم را همچنین می توان با اندازه گیری شتاب حاصل  از یک نیرو که در قانون دوم حرکتی نیو تون تعریف شده یعنی :نیرو = جرم * شتاب به دست آورد .

مزایا اندازه گیری جرمی

  • اندازه گیری مستقیم جریان جرمی مستقل از تغییر ویژگی های جریان
  • دستگاه اندازه گیری چند متغیرهای اندازه گیری دیگری بر اسا محاسبات یه مقدار مستقل از هم اندازه گیری شده ، به کار می رود  ، متغیر هایی چون درصد جریان جرمی ، درصد جریان جرمی ، جریان حجمی استاندارد ، دانستیه استاندارد ، درجه بریکس ، درجه بومه
  • دقت و صحت بالا (معمولأ ‚0+درصد تا 3‚0 + درصد )
  • بدون قسمت های متحرک و اجزای چرخشی
  • نیاز کم به تعمییر و نگه داری
  • در دسترس بودن رنج مقاومت – خوردگی مواد تیوب اندازه گیری

فلومتر کوریولیس,فلومتر,کوریولیس,جریان سنج,دبی سنج,فلومتر جرمی

Leave a comment