اندازه گیری ارتفاع مخازن با استفاده از گیج سوئیچ فشار