مفهوم چکش آبی (Water Hammer) یا ضربه قوچی در فرآیند های مبتنی بر سیالات