مانیتورینگ و کنترل ارتفاع مخازن با استفاده ترانسمیترهای فشار قلمی